Polityka prywatności

 • § 1

  Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady i sposoby gromadzenia i przetwarzania danych osobowych. Szanując prywatność naszych Klientów i osób odwiedzających naszą stronę internetową, dochowujemy wszelkiej należytej staranności i działamy zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  W szczególności dokładamy staranności, aby przetwarzane przez nas dane były:

  a) Przetwarzane zgodnie z prawem,

  b) Zbierane dla oznaczonych w niniejszym dokumencie celów,

  c) Nie poddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z powyższymi celami,

  d) Merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,

  e) Odpowiednio zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, zniszczeniem, ujawnieniem oraz bezprawnym wykorzystaniem,

  f) Przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

  Dane przetwarzane przez Spółkę są przechowywane na zabezpieczonych serwerach.

 • § 2

  1. Administratorem danych osobowych osób które przekazują je za pomocą strony www.hycom.digital jest Hycom S.A., ul. Piramowicza 11/13, 90-254 Łódź. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych jest Marta Michalska - Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem: iod@hycom.pl.

  2. Administrator przetwarza dane osobowe zgodnie z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako „RODO”).

 • § 3

  Administrator Danych może przetwarzać takie dane osobowe jak: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon kontaktowy, stanowisko, nazwa firmy, jeżeli formularz dostępny na naszej stronie umożliwia ich pozostawienie przez Użytkownika, a także adres IP oraz dane geolokalizacyjne. W przypadku wydarzeń online ze względu na ich charakter Uczestnicy wydarzenia mogą dobrowolnie używać włączonych kamer oraz zadawać pytania na żywo – w powyższej sytuacji Hycom.digital może przetwarzać dane takie jak wizerunek i głos Uczestnika. Jeżeli wydarzenie będzie nagrywane informacja taka będzie dostępna podczas zapisu. Uczestnik powinien być świadomy, że nagrywanie wydarzenia może spowodować utrwalenie wizerunku i głosu uczestnika wydarzenia na nagraniu.

 • § 4

  Dane mogą być przetwarzane w celach:

  a) sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez Spółkę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest wykonanie umowy,

  b) rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony ewentualnych roszczeń – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Spółki,

  c) marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki – marketing własnych towarów i usług,

  d) wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną i telefoniczną – wyłącznie w przypadku wyrażenia zgody przez osobę, której dane dotyczą – podstawą prawną jest zgoda podmiotu danych na przetwarzanie danych osobowych.

  e) w celu realizacji czynności związanych z organizacją wydarzeń online – tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą, prześle formularz zgłoszeniowy – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Spółki – budowanie wizerunku Hycom.digital.

 • § 5

  Dane osobowe Spółka będzie przetwarzała przez okres:

  - niezbędny dla wykonania umowy oraz przez okres i w zakresie niezbędnym wymaganym przez przepisy obowiązującego prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, jeżeli podstawą prawną przetwarzania jest wykonanie umowy lub obrona przed roszczeniami.

  - w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach wysyłania informacji handlowych - do momentu jej wycofania,

  - w przypadku organizacji wydarzeń online będziemy przechowywać Twoje dane nie dłużej niż miesiąc od dnia odbycia się wydarzenia, a w przypadku nagrywania wydarzeń online Twoje dane osobowe będą przetwarzanie nie dłużej niż rok od dnia odbycia się wydarzenia.

 • § 6

  Dane osobowe Spółka może udostępniać innym podmiotom m.in. dostawcom usług hostingowych, obsłudze księgowej lub prawnej, operatorom płatności, a także innym podmiotom, z którymi współpracujemy na podstawie zawartych umów.

  Dane osobowe mogą zostać udostępnione upoważnionym organom w sytuacjach, w których wymagają tego przepisy prawa – na podstawie żądania uprawnionego organu lub sądu.

  Nie przekazujemy pozyskanych danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy. 

 • § 7

  Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez Spółkę przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo do cofnięcia udzielonej zgody, przy czym cofnięcie udzielonej zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 

  Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

 • § 8

  W przypadku chęci podjęcia komunikacji poprzez nasz formularz dostępny na stronie/ udziału w organizowanym przez nas wydarzeniu online/otrzymywania od nas informacji marketingowych podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przeprowadzenia wyżej wymienionych czynności.

  W przypadku sprzedaży towarów i świadczenia usług oferowanych przez hycom.digital przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy.

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może być w każdej chwili odwołana. W celu odwołania zgody skontaktuj się z nami poprzez adres e-mail: iod@hycom.pl.Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 • § 9

  Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.

  Do przetwarzania Państwa danych wewnątrz organizacji Administratora dopuszczane są wyłącznie osoby upoważnione przez Administratora.

 • § 10

  Administrator w trakcie świadczenia usług stosuje pliki cookies czyli technologie służące do gromadzenia i zapisywania informacji.

  Pliki cookies to powszechnie stosowane, niewielkie pliki zawierające ciąg znaków, które są wysyłane i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. komputerze, tablecie, telefonie). 

  Pliki cookies zawierają informacje niezbędne do prawidłowego korzystania z funkcjonalności serwisu. 

 • § 11

  Użytkowników korzystających z serwisu prosimy o dobrowolne wyrażenie zgody na przetwarzanie plików cookies poprzez przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanych w ich urządzeniach końcowych.

 • § 12

  Serwis wykorzystuje następujące pliki cookies:

  a) pliki sesyjne czyli takie, które istnieją do końca danej sesji Użytkownika;

  b) pliki trwałe czyli takie, które istnieją po ukończeniu sesji przez Użytkownika.

 • § 13

  Użytkownik ma możliwość wyłączenia zapisywania plików cookies, jeżeli się nie zgadza na zapisywanie tych plików. W tym celu należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Po wyłączeniu plików cookies niektóre z funkcjonalności serwisu mogą być niedostępne.

 • § 14

  Korzystanie z Serwisu oznacza akceptację niniejszej Polityki Prywatności. Wszelkie informacje, reklamy i cenniki zamieszczone na stronie nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksy cywilnego, lecz są zaproszeniem do zawarcia umowy.

  W Serwisie mogą pojawić się linki do innych stron internetowych, jakie działają niezależnie od Serwisu i nie są w żaden sposób przez niego nadzorowane. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności oraz regulaminy, z jakich treścią zalecamy się zapoznać.  

  Nieustannie doskonalimy nasz Serwis i dążymy do dostosowywania Polityki Prywatności do wymogów wynikających z zasad dobrej praktyki. W związku z powyższym informujemy, że treści zawarte w Polityce Prywatności mogą ulec zmianie, w szczególności w przypadku nowelizacji obowiązujących przepisów prawa.

 • § 15

  Niniejsza Polityka Prywatności obowiązuje od dnia 25.05.2018 r.